rx online

 

Photo Name Qualification Designation
Mrs.Bairagi Jayashri H.
pharmacy reg.No:59433
M.Pharm Principal
Mr.Laujwar Sachin H.
pharmacy reg.No:109857
M.Pharm Lecturer
   Mr. Shrikant Madhekar M.
pharmacy reg.No:166667
M.Pharm Lecturer
Mr. Joshi Sharad Sadashiv
pharmacy reg.No:197190
M.Pharm Lecturer
Mr. Shaikh Ubaid Rafeeque
pharmacy reg.No:124387
M.Pharm Lecturer
Mr. Deepak Bhojane Y.
pharmacy reg.No:184401
M.Pharm Lecturer
Mr.Saurabh S.Saudar
pharmacy reg.No:
B.Pharm Lecturer